OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Materská škola Strelníky

Poplatky

POPLATKY:                                                                           Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

15 €   do 20. dňa v mesiaci

osobne, alebo na číslo účtu 24 074 72 754/0200 +    variabilný symbol meno dieťaťa

IBAN SK20 0200 0000 0024 0747 2754

 

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ sa neuhrádza za dieťa:

- ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

- ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je       poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

- ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

- ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (vopred zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši kompenzáciou v nasledujúcom mesiaci).

 

Príspevok 2 € na jedno dieťa na mesiac na pranie bielizne sa platí mesačne v hotovosti u hospodárky Danky Majerovej v kuchyni.                              

Postelné prádlo a uteráky sú vo vlastníctve materskej školy.

Uterák a pyžamo sa mení týždenne, postelné prádlo mesačne.

 

Uteráky a postelné prádlo sa perú v materskej škole, pyžamo perú rodičia doma.

 

 

 

 


Poplatok za stravu sa platí mesačne do 15. dňa v mesiaci v hotovosti alebo prevodom na účet IBAN SK02 0200 0000 0024 0069 0353  /do poznámky treba uviesť meno dieťaťa/

/ Výpočet platby : počet pracovných dní x 1,57 € mínus počet dní za minulý mesiac, kedy bolo dieťa odhlásené zo stravy /
 

 

 

Príspevok  združenia rodičov  ZRPŠ je 15 €. 

 Suma je vyzbieraná do konca októbra príslušného roka a odovzdaná pokladníčke ZRPŠ Deniske Majerovej, ktorá zodpovedá za hospodárenie.

 

 

ČO POTREBUJEM DO MATERSKEJ ŠKOLY:

pyžamo, papuče, náhradné oblečenie /spodné prádlo, ponožky, pančušky, tričko, tepláky/, zubnú kefku.

Hygienické potreby:

toaletný papier - 5 ks 

detské mydlo - 3 ks

detská zubná pasta - 2 ks

 papierové vreckovky v krabičke - 2 ks                                   

servítky - 1 ks

ovocný čaj - 1 ks

                                   

            Dieťa musí mať v skrinke náhradné oblečenie !!!          

 

aniel2.gif