OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Materská škola Strelníky

Oznamy‚ Pozvánky

RIADITEĽKA ZŠ S MŠ STRELNÍKY OZNAMUJE,

ŽE VIANOČNÉ PRÁZDNINY V MŠ

BUDÚ OD PIATKU  - 24.12.2021  DO PIATKU - 7.1.2022

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

ZAČNE V PONDELOK - 10.1.2022

 

 

Zápisnica z rodičovského združenia

Zmena : materská škola bude otvorená od 6.30 hod. do 16.00 hod

- rodičia boli informovaní o Školskom poriadku, Školskom semafore, Povinnom predprimárnom vzdelávaní, dodržiavanie pandemických opatrení - dezinfekcia, rúška, nevstupovať do budovy, ranné meranie teploty, ranný filter, informovať učiteľky o alergiách, učiteľky nesmú podávať lieky, pri prejavoch choroby okamžité informovanie rodiča, izolovanie dieťaťa, príchod rodiča po dieťa.

ospravedlnenky predškoláci :ktorí už majú povinné predprimárne vzdelávanie si založia malý slovník, do ktorého si vždy dajú potvrdiť návštevu lekára - zubár, logopéd, ortopéd, prehliadka... Pokiaľ je dieťa choré, rodič ho môže ospravedlniť na 5 dní, ak je neprítomné dieťa v škôlke dlhšie ako 5 dní z dôvodu choroby, je potrebné ospravedlnenie a potvrdenie od lekára. Ak dieťa chýba viac ako tri dni, pri najbližšom príchode do MŠ musí rodič podpísať Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

- mladšie deti môže ospravedlniť rodič, v prípade, že dieťa je dlhšie ako 5 dní doma z dôvodu choroby a dieťa užíva lieky - antibiotiká, je potrebné potvrdenie od lekára.

 

- predškoláci - rodič vypíše žiadosť na pedagogicko - psychologické vyšetrenie - testy školskej zrelosti, kto chce, môže požiadať o logopedickú depistáž, na logopédiu môže rodič prihlásiť aj mladšie dieťa. Žiadosti sú v chodbe, rodič si ich môže zobrať domov a priniesť vypísané.

 

- ZRPŠ - 15 €- prosíme vyplatiť do konca októbra

- nenosiť do školy hračky z domu

- venovať sa doma kresleniu, správnemu úchopu ceruzky, reči - opakovať básničky a pesničky, trénovanie pamäte

- pri sviatku dieťaťa - môže rodič priniesť pre deti kinder čokoládky (3x po 8ks)

- prihlásené deti na krúžok Angličtiny - každú stredu počas dňa vmaterskej škole

 

 

 

wink wink winkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwink

 

 Milí rodičia, blíži sa 2.september 2021,

prvý deň nového školského roka 2021/2022

Vzhľadom na situáciu s COVID-19 a novými usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu vám prinášame stručný prehľad,

 čo je potrebné vedieť a na čo sa pripraviť:

 • Prevádzka Materskej školy Strelníky : 6:00 hod. - 16:00 hod.
 • Deti je možné ráno priviesť najneskôr do 8:00 hod. v sprievode zákonného zástupcu do vstupnej chodby, kde si dieťa prevezme pedagogický alebo nepedagogický zamestnanec materskej školy.
 • Neprítomnosť dieťaťa (a príčinu neprítomnosti, t.j. choroba, iné) je rodič povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu, najneskôr v daný deň do 8:00 hod.
  na tel. čísle 0917 719 473
 • Ak dieťa nepríde do materskej školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 5 po sebe nasledujúce dni a ochorenie vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží Potvrdenie o chorobe, vystavené príslušným lekárom.
 • Ak dieťa nepríde do materskej školy 3 po sebe nasledujúce dni / vrátane víkendov a sviatkov/ je potrebné pri každom nástupe do materskej školy vypísať písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.
 • Pri vstupe do areálu MŠ musí mať dospelá osoba nasadené rúško. Dieťa rúško mať nemusí.
 • Prosíme vás o prečítanie si aktuálnych nariadení a opatrení v súvislosti s COVID-19, ŠKOLSKÝ SEMAFOR:   https://www.minedu.sk/data/att/20596.pdf ,
 •   ďakujeme, že ich budete dodržiavať.
 
 1. Do MŠ nevoďte  dieťa s príznakmi ochorenia a pri vstupe do budovy si dezinfikujte ruky​​
 2. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie Covid 19, bezokladne o tejto situáciii informujte príslušného pedagogického zamestnanca a riaditeľa školy.
 3. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom choroby Covid 19 /zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka, strata chuti a čuchu.../ nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy
 4. Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z príznakov choroby, je umiestnené do izolovanej miestnosti a kontaktovaný zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ho bezokladne vyzdvihne.
 5. Je zakázané nechávať v skrinkách jedlo, pitie a sladkosti / ani v ruksaku ani vo vreckách oblečenia, z dôvodu alergickej reakcie a možného ohrozenia života, ak sa dieťa podelí s kamarátom, ktorý má alergiu/, nosiť do materskej školy lieky !!!
 6. Rešpektujte prosím, že hračky a iný materiál z domáceho prostredia sa do materskej školy nenosí.
 •  
 • Medzi opatrenia patrí najmä nevodiť do MŠ dieťa s príznakmi ochorenia.
 • Pri vstupe do budovy bude dieťaťu odmeraná teplota zamestnancom školy.
 • Rodič je povinný dezinfikovať si ruky a  použiť návleky.
 •  
 • Pri vstupe do MŠ - 2.9.2021 je potrebné vypísať :
 • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti – vydané MŠVVaŠ, ktorým vyhlasujete, že dieťa je zdravé a nevykazuje príznaky ochorenia. Toto vyhlásenie budete vypĺňať pri každom nástupe do MŠ, ktoré bude nasledovať po 3 dňoch neprítomnosti dieťaťa v MŠ/ vrátane víkendov a sviatkov/
 • Súhlas dotknutej osoby -  v ktorom v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zverejňovania informačných materiálov zo školských podujatí, fotiek a menoslovu detí v areály materskej a základnej školy, na webe materskej školy a v uzatvrenej skupine na facebooku
 • Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa - kde uvediete mená osôb, ktoré oprávňujete prevziať vaše dieťa z MŠ. Môže sa jednať aj o súrodenca staršieho ako 10 rokov.
 • Čestné vyhlásenie pre zber údajov - je vyhlásenie, že poskytujete údaje len jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu do zberu údajov.
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa - je potvrdenie, ktoré musíte podpísať vždy, keď dieťa nastúpi do materskej školy po prerušení z dôvodu choraby, odcestovania, prázdnin...
 •  
 • Vo vstupnej chodbe sa dieťa prezuje na svojej značke.
 •  Do chodby dieťa sprevádza jeden rodič, prinesie mu potrebné veci:

  Pyžamo, Prezuvky
  Náhradné oblečenie 
  (vrátane rúška)
 •  5 ks toaletný papier
 • 2 balenia servítky štvorcové ( k obedu )
 • 2 krabičky vyťahovacích vreckoviek
 • 2 balenia ovocný čaj
 •  
 • Prosíme nezdržiavať sa v  budove a areáli MŠ, dlhšie ako je nutné.
 • Dieťatko si môžete z MŠ vyzdvihnúť v čase od 15:000 do 16:00 hod. Zazvoňte prosím, aby sme o vás vedeli.

cheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheeky

 • Do 20.septembra 2021 je potrebné uhradiť rodičovský príspevok 15 € na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením materskej školy u hospodárky alebo na účet IBAN SK20 0200 0000 0024 0747 2754 
 • Od rodičovského príspevku sú oslobodené deti, ktoré navštevujú materskú školy posledný rok pred vstupom do ZŠ a deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.
 •  
 • Poplatok za stravu je potrebné uhradiť najneskôr do 20. dňa v mesiaci, v ktorom sa stravovanie poskytuje na číslo účtu IBAN SK02 0200 0000 0024 0069 0353. Celkovú výšku tohto poplatku za mesiace september  vám vystaví vedúca školskej jedálne v priebehu prvých dní školského roku. 

 

 • Príspevok 2 € na jedno dieťa na mesiac na pranie bielizne sa platí mesačne v hotovosti u hospodárky Danky Majerovej v kuchyni.
 •  
 • Povinnosťou zákonného zástupcu dieťaťa je uhrádzanie poplatkov v správnej výške a do stanoveného termínu.
 • Z dôvodu epidemiologických opatrení sa rodičovské združenie k otvoreniu šk.roku 2020/2021 nekoná.
 • V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na svoju pani učiteľku.
 • Uvedené pokyny vychádzajú z platnej legislatívy, Covid automatu schváleného vládou SR dňa 10.8.2021 a vyhlášok ÚVZ SR zverejnenými 12.8.2021 Vyhláška 237 a 239
 • MŠ sa riadi ŠKOLSKÝM SEMAFOROM, ktorý zverejnilo Ministerstvo školstva 17.8.2021, ktorý si môžete prezrieť a preštudovať tu: https://www.minedu.sk/data/att/20596.pdf
 • V prípade potvrdenia ochorenia u dieťaťa, rodiča, zamestnanca MŠ postupuje v zmysle usmernenia jednotlivých fáz a miestneho príslušného RÚVZ.
 • Tešíme sa na Vás a Vaše detičky.
 •  

winkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwink

 

 

 

 

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...